Frihandel och ideologier

Skolarbete om frihandel och ideologier.

Skrivet av: Emma Wikström.

Frihandel och ideologier

Vänsterpartiet – Reformistisk socialism, feminism

Socialdemokraterna – Reformistisk socialism

Miljöpartiet – Grön ideologi, feminism, ekologism

Sverigedemokraterna – Socialkonservatism, nationalism

Centerpartiet – Ekohumanism, socialliberalism, (ekologism)

Folkpartiet – Socialliberalism, (feminism)

Kristdemokraterna – Kristdemokrati, socialkonservatism

Moderaterna – Liberalkonservatism

Varför är frihandel relevant för samhället?

Handel har länge varit en central del i människans liv. Handel leder till en ökad levnadsstandard då man med hjälp av det kan byta eller köpa till sig olika varor. När handeln sedan utvecklats och blivit allt mer internationell har hela länder fått ökad tillväxt och kunnat få bättre levnadsstandard.

En tidig handel skedde lokalt i t.ex. en by eller mellan byar men redan runt år 0 fanns den så kallade Sidenvägen som var ett handelsnätverk mellan Europa och Asien. Under århundradena har det funnits olika rådande paradigmer om handel och ekonomi. Ett exempel på det är merkantilism som var stark under 1600- och 1700-talet som byggde på att framhäva det egna landets industri och man ville ha mycket export men en liten eller ingen import. Innan industrialismen förekom sällan frihandel eftersom tullar var en viktig inkomstkälla för staten.

Under början av 1800-talet kom en annan modell som har påverkat synen på ekonomi idag. Det var den Ricardianska modellen som utvecklades av ekonomen David Ricardo och han menade att alla länder skulle tjäna på att handeln var fri och att länder då i allt större utsträckning skulle specialisera sig mer på varor där de har komparativa fördelar.

Den historiska handeln har varit mycket viktig för att Europa har fått det höga ekonomiska välståndet som vi har idag och även till att det är mycket stora ekonomiska klyftor globalt sett.

Partiernas inställning till frihandel

Vänsterpartiet: Är klart skeptiska till hur frihandeln ser ut idag och menar att fattigare länder borde få fördelar för att handeln ska kunna vara rättvis. De tar också upp jämställdhetsaspekten i det hela och menar att handelsavtal inte får utformas så att det ökar ojämlikheten i hur män och kvinnor deltar i ekonomin.

Socialdemokraterna: Positiva men tar upp att det måste vara en rättvis handel och att handelsavtalen måste stämma överens med de internationella miljöavtalen och även de internationella avtalen om arbetsmiljö och löntagares rättigheter.

Miljöpartiet: Positiva men poängterar att det måste vara en rättvis handel som tar hänsyn till klimat och miljö.

Centerpartiet: Positiva och menar att frihandel är en viktig del för fattiga länder ska kunna ta sig ur fattigdom.

Folkpartiet: Positiva och menar att frihandel är en viktig del för fattiga länder ska kunna ta sig ur fattigdom.

Kristdemokraterna: Positiva och menar att frihandel är en viktig del för fattiga länder ska kunna ta sig ur fattigdom.

Moderaterna: Positiva och menar att frihandel är en viktig del för fattiga länder ska kunna ta sig ur fattigdom.

Sverigedemokraterna: Är i grunden positiva men menar att det ska gå att göra restriktioner för varor som t.ex. inte har tillräckligt högt djurskydd.

Partier utan tydliga invändningar

Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har en mycket liknande syn på frihandel som bygger mycket på liberalism. Under 1700-talet blev den liberala ekonomiska synen en reaktion mot merkantilismen och protektionism som rådde i samhället. Liberalerna menade att detta hämmade handeln och ansåg att efterfrågan och utbud istället borde styra marknaden.

Liberalerna var mycket positiva till frihandel och menade att denna även skulle kunna främja fred då man trodde att om länder skulle få starka ekonomiska band skulle freden bli ett gemensamt intresse för alla parter. Frihandel ökar även individernas frihet, vilket är en central del i liberalismen, att kunna handla och sälja sina varor utan statlig inblandning.

Tillväxt har också varit ett av ideologins kanske främsta ekonomiska mål vilket främjas av frihandel. Partierna tog även upp att det är en viktig del för att u-länder ska kunna ta sig ur fattigdom vilket bygger på att frihandel leder till ekonomisk tillväxt för alla parter.

Partier med invändningar

Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är alla positiva till frihandel men är mer eller mindre positiva till hur den ser ut idag. De olika partierna underbygger däremot sina invändningar med tankar från olika ideologier.

Miljöpartiet är det parti som har sin starkaste grund i ekologismen i frågan men även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tar stöd därifrån i frågan. Främst tar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inspiration från ekologismen med deras idéer om att värna om miljön.

Inom ekologismen finns även en tydlig internationalistisk tanke och den tredje världen betraktas som de främsta offren för konkurrensen på världsmarknaden och för västvärldens tillväxtekonomi. Härifrån går det att lätt att dra en koppling till att både Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tar upp att det måste vara en rättvis handel.

Det finns också en stark skepsis mot tillväxt inom ekologismen vilket ligger närmast Miljöpartiet som vill ha vad de kallar en hållbar ekonomi som inte är beroende av tillväxt. En grundtanke inom frihandeln är att det kommer främja den ekonomiska tillväxten och om man som i Miljöpartiet inte längre vill mäta utveckling i den sortens tillväxt tappar frihandel en del av sin charm.

Socialdemokraterna förstärker mer än de andra partierna att det är viktigt att se till det även är goda arbetsvillkor vilket är en grundläggande tanke inom den reformistiska socialismen. Många tidiga socialister reagerade på de dåliga arbetsvillkoren i de fabriker som växte fram under industrialiseringen som var en mycket viktig fråga i socialismens begynnelse. Socialismen påverkade även ekologismen när den kom under 1970-talet.

Vänsterpartiet är det parti som är mest kritiska mot frihandeln och är det parti som står ut mest av de partier som har invändningar mot frihandeln. Det är dock inte särskilt konstigt då Vänsterpartiet är mer rött än Socialdemokraterna. Vänsterpartiet tar också upp frågan ur ett feministiskt perspektiv vilket stämmer överens med deras officiella ideologi.

Sverigedemokraterna är det parti som har minst invändningar av de som tar upp någon problematik med frihandel och menar att Sverige är ett exportberoende land som har mycket att vinna av frihandel. De tar dock inte upp att det ska vara en rättvis handel eller en som tar hänsyn till miljön vilket de andra partierna med invändningar gör. Detta är en naturlig följd då deras ideologi socialkonservatism står längre ifrån de andra partiernas ideologier vars ideologier står närmre varandra. Socialkonservatismen har en liknande ekonomisk syn som liberalismen vilket är en central anledning till att de är mer positiva än Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till frihandel.

Sverigedemokraterna tar däremot upp att restriktioner ska få göras på varor som t.ex. inte har tillräckligt högt djurskydd och är då det enda parti som tar upp den aspekten. Att ha ett högt djurskydd är en lite mer ekologistiskt tanke som inte brukar höra hemma i socialkonservativa partier. Däremot finns flera exempel på högerextrema partier som har velat ha ett högt djurskydd.

Källförteckning

http://www.ne.se/enkel/moderata-samlingspartiet

http://www.mp.se/om/partiprogram/gron-ideologi

http://www.ne.se/lang/centerpartiet

http://www.ne.se/lang/folkpartiet-liberalerna

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ricardianska_modellen

http://www.ne.se/lang/frihandel

http://www.ne.se/enkel/handel

http://www.ne.se/lang/liberalism

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/merkantilism

Partihemsidor- och program.

Reidar Larsson, Politiska Ideologier i vår tid (1997)

Källvärdering

NE – NE är en trovärdig hemsida där artiklarna skrivs av ämnesexperter och artiklarna granskas även innan de publiceras. NE:s ambition är att stå för pålitlig kunskap och är en allmänt accepterad källa. Källan var mycket användbar.

Partihemsidor- och program – Partihemsidor- och program är vinklade och har andra intressen än att bara informera. Däremot är det vad de skriver i sina program det parterna ska företräda och därför är de användbara källor. Det är däremot bra att använda flera källor för att dubbelkontrollera viss information. Källan var användbar.

Wikipedia – Wikipedia är en omdiskuterad källa men som har ökat i trovärdighet över tid. Det som minskar trovärdigheten är att alla kan redigera texterna. Man bör vara mer kritisk när det gäller artiklar som handlar om åsikter men den information som hämtats till denna uppsats var mer faktabaserad information. Källan var användbar.

Politiska Ideologier i vår tid – Boken är över 15 år gammal vilket minskar trovärdigheten på de lite nyare ideologierna t.ex. ekologism och feminism där det kan ha tillkommit ny viktig information. Men ideologiernas historia överlag bör inte ha förändrats. Denna källa var mycket användbar.