Tro och vetande – en jämförelse mellan religion och vetenskap

Uppgiften var att jämföra religion (kristendom) och vetenskap. Kombination av ämnena SO och NO.

Klass: 9

Betyg: MVG

Tro och vetande – en jämförelse mellan religion och vetenskap

Innehåll

 • Inledning
 • Skapelsen
  •  Hur skapades universum, jorden och allt levande enligt den religiösa skapelseberättelsen?
  •  Hur skapades universum, jorden och allt levande enligt den vetenskapliga teorin?
  •  Jämför de olika förklaringarna
 • Hur ska vi leva?
 • Vad händer efter döden?
 • Reflektioner
 • Källor

Inledning

Vem är Gud och finns det någon har många undrat eller vad som händer efter döden. Dessa är frågor som vi inte riktigt har ett svar på även då flertal har försökt lista ut dem. I detta arbete kommer jag att jämföra kristendomens syn på vissa frågor kontra den vetenskapliga.

Skapelsen

Hur skapades universum, jorden och allt levande enligt den religiösa skapelseberättelsen?

Det finns två olika skapelseberättelser i bibeln. Båda är ganska lika men vissa saker skiljer sig. Jag kommer att beskriva den första skapelseberättelsen och sedan ta upp de största skillnaderna mellan dem.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Under sju dagar skapade Gud det som finns i våran värld. Jorden var täckt med vatten. Den första dagen skapade han ljuset. Han kallade ljuset för dag och mörkret för natt. Andra dagen skapade Gud himlen och delade upp vattnet på jorden i två delar. På den tredje dagen skapade Gud det torra landet och växtlighet. Sedan på den fjärde dagen skapade han solen, månen och stjärnorna, till att utmärka tider, dagar och år. Han skapade solen för att lysa upp dagen och månen för att lysa upp natten. Gud skapar alla vattenlevande djur och alla fåglar av olika slag på den femte dagen. Slutligen på den sjätte dagen skapar Gud de mark levande djuren, även människan till sin avbild. På sjunde dagen vilar han från sitt arbete och välsignar den sjunde dagen.

De två fösta människorna var Adam och Eva. De fick leva i Eden som Gud skapat. Eden var fylld med goda fruktträd och andra vackra växter. I paradiset fanns inga sjukdomar och ingen död. I trädgården växte livets träd och dessutom kunskapens träd på gott och ont, vars frukt man inte fick äta av. Gud hade sagt att om någon av dem åt av dess frukt skulle de döden dö.

I den andra skapelseberättelsen är jorden en torr öken i början till skillnad från den första skapelseberättelsen där allt var vatten. Här skapas människan före växter och djuren. Den beskriver även hur de skapades. Adam skapades från jord och Eva ur ett av Adams revben.

Eva och Adam fick sedan två sönder Kain och Abel. Hur två män kunde föröka sig kan man undra om dessa var de första avkommorna och det inte fanns några kvinnor. Kain dödade sedan Abel.

Hur skapades universum, jorden och allt levande enligt den vetenskapliga teorin?

Den mest känna teorin om hur universum skapades är Big Bang eller den stora smällen på svenska. Här skulle universum ha skapats för 12-15 miljarder år sedan. Teorin bygger på att allt en gång var samlat i en enda punkt som man brukar kalla singularitet (ensam i sitt slag). Sedan skapades universum ur ett kompakt och energirikt tillstånd. Då allt exploderat frigjordes all energi och bildade universum. Detta skedde extremt snabbt och universum utvidgades. Denna expansion sker fortfarande.

Det fanns en obalans mellan materian och antimaterian vilket ledde till att det skapades lite mer materia än antimaterian. Denna obalans orsakade den materia vi har idag. Materian visar att de innersta beståndsdelarna som vi känner till idag är kvarkar, elektroner och neutriner dessutom talar man om materiepartiklar som består av kvarkar och leptoner. De bildar tre familjer där endast den första gruppen finns idag. Grupp två och tre fanns endast vid begynnelsen men kan framställas i partikelacceleratorer. Inom fysiken talar man om de fyra krafterna gravitations-, elektromagnetiska, starka samt svaga kraften. En modern hypotes som finns vill vissa att alla de fyra krafterna har samma ”urkraft”. Där talar man inte om att materia är partiklar utan strängar samt flera dimensioner i rummet än de vi kan se.

Precis efter Big Bang var det ofantligt varmt fast den svalnade snabbt. Då det blev svalare kunde väte och helium bildas vilket ledde till att de första solarna (stjärnorna) skapades. I solarna kunde andra ämnen bildas genom fusion dock kunde inte alla grundämnen skapas här, endast järn och de grundämnen som är lättare. Det var först då en stjärna dog och bildade en supernova som resten av grundämnen tyngre än järn kunde bildas. Dessa ämnen har sedan kunnat bilda planeter.

De främsta argumenten för Big Bang är:

  • Rödförskjutning. Andra galaxer sänder ut ljus mot den röda delen av ljusspektrumet. Detta förklaras med att ha samband med universums expansion.
  •  Bakgrundsstrålning. Från alla riktningar finns en värme strålning i universum som varierar mycket lite som förklaras ha sitt ursprung från Big Bang.
  • Materiefördelning. Väte och helium är utspridd i universum på ett sätt som inte kan förklaras med att de producerats i stjärnorna.

För 4500 miljoner år sedan började mycket stoft och partiklar samlas och de bildade våran sol, dessutom bildades planeter som jorden (Tellus) samt andra himlakroppar. Solen är flera gånger större än jorden och består mestadels av väte och helium som är de lättaste grundämnena, även vissa spårgaser. Med hjälp av fusion bildas den energi som solen sprider och lyser upp samt värmer våran jord. Vid fusionen använder solen väte och bildar helium. Detta väte är beräknat att räcka 5 miljarder år till innan det tar slut och solen dör. Våran sols yta har en temperatur på ca 6000 Celsius och i kärna kan det vara upp till 15 miljoner Celsius. Solenergin är även orsaken till allt liv som finns på jorden, utan den skulle inte fotosyntesen fungera och solen är även orsaken till vindar och nederbörd. Solen, jorden och de andra planeterna närmast oss är en del av våran galax Vintergatan. Vintergatan är en spiralformat galax och är bara en av många andra galaxer i vårat universum. Eller finns det flera universum i våran värld?

I början var våran jord mycket varmare än den var idag. Lava flöt omkring och svavel, vattenånga, ammoniak, metangas, koldioxid och andra farliga gaser fanns i luften. Jorden var ett tråkigt och livlöst ställe och förutsättningen för liv var minimal. Vulkanerna släppte ut gaser som gjorde att en atmosfär bildades. Jorden svalnade sakta från det eldklot det en gång var och de tyngre ämnena sjönk ned och bildade jordens kärna. De lite lättare ämnena bildade manteln och de lättaste ämnena stannade vid skorpan. När jorden blev kallare kunde även vattenångan som funnits i atmosfären kondenseras och bilda regn. Vattnet samlade sig och bildade hav. Det fanns nästan inget syre i atmosfären förrän de blågröna algerna utvecklats vilket var för ca 3,5 miljarder år sedan.

Jorden består av flera plattor där kontinenter finns. Plattorna liknar ett pussel och är i ständig rörelse även då de är svårt att se ändringarna. För 200 miljoner år sedan började jättekontinenten Pangea att glida isär till nuvarande läge och är fortfarande i rörelse. Jordens yta består mestadels av vatten och endast 23% är täckt med land.

När vattnet hade bildats ledde detta till att solstrålarna kunde bryta igenom då vattenångan minskat. Solenergi kombinerat med vattnet ökade möjligheten till att liv skulle uppstå. Bakterierna var det första livet på jorden. Exakt hur livet uppstod vet man inte säkert. Att livet skapades på jorden är många vetenskapsmän överens om dock är de inte säkra. Det finns andra teorier om att livet skulle ha kommit till jorden på annat sätt från rymden. Många vetenskapsmän tror idag att det var molekyler som kopplades ihop och bildar olika ämnen. Vissa av dessa hade egenskapen att kopiera sig ”kloning” och genom det skapades DNA. DNA gjorde sedan att de första cellerna kunde skapas.

De första bakterierna var encelliga varelser utan cellkärna. De andades inte syre och levde på mineraler. Bakterierna kunde föröka sig genom celldelning och de hade en ämnesomsättning. Detta var början till allt liv.

Livet uppstod sannolikt inte på land utan i vattnet. Det hade hittills inte bildats ett ozon lager som gjorde att jorden var oskyddad mot den farliga UV-strålningen från solen. I djupare vatten var de dock skyddade mot UV-strålarna och skulle troligen kunna överleva där.

Efter ett tag började vissa bakterier utveckla klorofyll då de nåtts av solljuset. Fotosyntesen hade uppstått. De blev kallade blågröna alger och kunde utnyttja solljuset till att bilda syre. Syret är en av de förutsättningarna för det liv vi har idag. Livet har fortsatt att utvecklats till det vi har i dagens samhälle. Vissa tror att detta skedde med hjälp av evolution medan andra säger att det fanns olika urdjur som vi utvecklats ifrån. Dock är det svårt att veta säkert då detta skedde för länge sedan. Mycket är teorier som inte går helt att bevisa.

Jämför de olika förklaringarna.

Bibeln kan vara svår att tolka och den har översatts och ändrats under åren. Det står att Gud skapade himmel och jorden i begynnelsen. Gud skapade allting på sex dagar och vilade den sjunde. Enligt vetenskapen skapades universum för 12–15 miljarder år sedan och efter det jorden för 4500 miljoner år sedan. Dessa sju dagar kan man tolka att dagarna inte var våra 24 timmars dagar, utan kunde vara fler miljoner år långa. Första dagen skapade Gud ljuset, enligt vetenskapen kommer ljuset från solen som Gud skapade först på fjärde dagen.

Dag fyra då solen, månen och stjärnorna skapades står det att solen skulle lysa upp dagen och månen natten. Egentligen är det solen som gör att månen lyser. Solen skapades genom att väte slog ihop sig enligt vetenskapen. Stjärnorna har dock funnits långt före jordens tillkomst.

Jorden var ett glödande klot fyllt med farliga gaser runt om och svalnade sakta. I bibeln var jorden täck av vatten enligt första skapelseberättelsen och öken enligt den andra.

Enligt kristendomen skapade Gud, Adam och Eva till de första människorna och detta skedde på en dag. Bibel forskare har räknat ut att jorden är ca 6000 år gammal. Vetenskapsmännens teori säger att vi har med av evolution utvecklats från bakterier till de människor vi är idag efter mycket lång tid. De främsta bevisen för evolutionen är fossil samt ”levande” fossil, likheter i ”byggnadsplanen” t ex extremiteten, fosterutveckling och DNA som visar släktskap, även djur- och växtgeografi.

Likheterna mellan dessa teorier kan vara olika då man kan tolka bibeln på olika sätt. Då kan man tolka texten på ett sätt som påminner om Big Bang t ex om man översätter meningen himmel och jord till att Gud skapade universum. Vissa tror att Gud kan vara energi och då kan den omvandlas till materia. Enligt Einsteins relativitets teori E=mc2 finns det ett samband mellan materia och energi. Vissa säger att Gud finns i allt.

Hur ska vi leva?

Vad styr vårt beteende enligt religiösa respektive en vetenskaplig synsätt?

Enligt kristendomen är det viktigt att följa Guds lagar. Innan Adam och Eva ätit äpplet från kunskapens träd var det tänkt att vi skulle leva på den frukt som fanns på träden och styra de andra djuren. När de ätit av äpplet från kunskapens träd  kunde de nu synda och dö. Mannen straffades med hårt arbete och kvinna med att födda sina barn i smärta. Man talar om syndafallet.

För att komma tillbaka till paradiset (himmeln) när vi dör ska vi följa Guds tio budord som lyder:

 • Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av.
 • Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffat, som missbrukar hans namn.
 • Tänk på vilodagen, så du helgar den.
 • Hedra din fader och din moder för att må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
 • Du skall inte dräpa.
 • Du skall inte begå äktenskapsbrott.
 • Du skall inte stjäla.
 • Du skall inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa.
 • Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
 • Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinnor, ej heller till något, som tillhör din nästa.

Det finns mycket som styr vårat beteende. Vi påverkas förutom generna av miljön, runt omkring oss tv, media och filmer. De gamla seder som gått i generationer och alla de oskrivna lagarna samt de lagar vi har i vårat samhälle.

Människor har alltid varit ett ”djur” som gillar att vara i flock. Vi lever tillsammans i stora städer. Går i skolan där vi träffar och lär oss av varandra.

Idag är det viktigt att vi lever miljövänligt. Då vi måste ta hand om våran jord och dess resurser.

I dagens samhälle växer tekniken och allt mer görs av maskiner. Vi människor har blivit bekvämare (och gör inte saker själv längre). Vi sitter framför datorn, tv eller roar oss med andra tekniska apparater. Vi människor är anpassade att röra på oss för att skaffa mat och för att må bra. Maten behöver vi inte jobba hårt för längre, vi åker bara till närmaste mataffär. Det finns bara en liten grupp som skaffar mat till resten av världen och även de använder maskiner. GMO-mat blir också vanligare.  Vi har även  ändrat dygnsrytmen.

Alla beter sig olika på grund av att våra gener är olika och vi växer upp på olika sätt. Moral och vårat samvete är något som påverkar hur vi lever dessutom. Vi lär oss vad som är rätt och fel och försöker gör det som känns rätt.

Den kristna synen har ändrats ganska mycket under åren. Från att vi har varit väldigt troende till idag då vi inte är det i samma skala som förut. Under flera hundra år var det bara kyrkan som förklarade och beskrev världen. De som sade emot kyrkan kunde straffas med döden för kätteri. Kyrkan trodde att jorden var centrum och solen och alla andra planer kretsade runt omkring oss. Galilei som var en italiensk vetenskapsman gav ut 1632 en bok där han påstod att jorden snurrade runt solen. Kyrkan gillade inte detta och tvingade Galilei att förneka detta för att rädda sitt liv. Idag vet vi att jorden faktiskt cirkulerar kring solen och inte tvärt om. Efter Galileis upptäckt började andra undersöka vem som hade rätt kyrkan eller Galilei. Forskare kunde sedan bevisa med sina nya bättre kikare att Galilei hade rätt och kyrkan faktiskt kunde ha fel.

Denna nya upptäckt ledde till att fler människor slutade tro på att kyrkan kunde svara på alla frågor. Människor har blivit allt mer missnöjda med kyrkans svar och förlitar sig mer på det vetenskapsmän kommit fram till.

I Sverige för 200 år sedan var det obligatoriskt att gå i kyrkan på söndagar och den kristna tron var viktig. Idag är det ovanligt att gå i kyrkan på söndagar. Dock finns många kristna traditioner kvar.

Vad händer efter döden?

Förklara ur en religiös respektive vetenskaplig syn.

Vad som händer efter döden vet kanske ingen. Troligen eftersom de som har dött inte har haft möjligheten att berätta det för oss. Det finns vissa som har varit nära och dö fast sedan överlevt. En känd läkare (Kübler Ross) har skrivit om nära döden upplevelser. Vissa säger att de sett saker och kunnat höra vad de andra sagt. Dock tror man att detta är inbillningar och hörseln fungerar även då man är nära att dö. När de säger att de har sett ”ljuset i slutet av tunneln” som kan vara läkemedelspåverkan eller syrebrist. Det finns de som påstår att de kan tala med de döda (spiritister) och de som påstår att de kommer ihåg tidigare i liv. Vissa tror att det inte finns något efter döden. Att man bara består av materia som sedan återgår till kretsloppet då man dör.

Inom de flesta religioner finns det ett liv efter döden. Kristendomens död innebär en väntan i graven på återuppståndelse. På den yttersta domens dag ska man komma till paradiset eller helvetet. Om man kommer till himmelen väntar evigt liv. Den som inte kommet till himlen ska stå i mörkret där man gråter och gnisslar tänder. I helvetet hamnar man i skärselden och får betala för sina synder. Efter syndafallet sade Gud: av jord är du kommen och av jord skall du åter varda (1 Mos 3:19).

Reflektioner

Många av de frågor vi har kan vi inte besvara och kanske aldrig kommer att kunna. Gud sade att vi människor skulle leva på den frukt som fanns på träden och djuren skulle äta av de växter som fanns. Var det tänkt att vi människor skulle vara vegetarianer innan syndafallet?

Eller var det tänkt att vi skulle få äta GMO-mat? Vi människor har utvecklats mycket och idag kan vi ”leka Gud” och ändra på DNA. Vi människor är ganska lika Gud när det gäller att skapa och ändra saker. Har vi människor rätt att göra det vi gör, ändra på DNA och bestämma över jorden? Gud skapade människan för att vårda jorden och var Guds avbild. Dock förstör vi mer och mer och dödar det som finns. Snart kanske vi ändrar vårat eget DNA med genteknik som går vidare till nästa generation och vad detta kan leda till vet ingen.

Mycket av det vi vet är svårt att förstå t ex att vi människor har utvecklats från bakterier till människor eller att vi skulle försvinna helt efter döden. Alla minnen vi har och den kunskap vi bär inom oss är bara en kemiklump är svårt att acceptera. Genom kemiska processer kan vi tänka och förstå. Varje gång vi ser någon vi känner, är en kemisk process som påminner oss om att vi har sett denna människa innan. Det är mer tilltalade att tro att vi har en själ och att vi inte försvinner efter döden.

Om man ska sammanfattade reflektion av allt i texten lite snabbt, kan man säga att det är mycket vi inte vet och desto mer vi vet inser vi hur mycket vi inte vet.

Vetenskap och fakta kan tolkas på flera olika sätt. Det som är självklart för vissa är inte det för andra som har tolkat fakta på annat sätt. Den vetenskapen vi har idag ändras. Om någon kommer på en bättre idé försvinner den gamla som de var övertygade om stämde. Det vi får lära oss idag av böcker, media och våra lärare kanske de skrattar åt om 100 år.

Källor

Frank Lundberg mfl, Geograf, 2001, Interskol Förlag AB, Kristianstad

Anders Henriksson, Gleerups NO Biologi, 2003, Gleerups utbildning AB, Kristianstad

Berth Andréasson mfl, Biologi Puls, 2005, NÆrhaven Book, Viborg

Lars Bengtson mfl, Heureka fysikkurs A Gymnasieskolan, 2007, Alfa Print, Sundbyberg

Ole Högberg mfl, SO direkt Religion 1, 2003, Bonnier utbildning AB, Stockholm    

 Bibeln

http://www.ehinger.nu/undervisning/files/hur_de_tyngre_grundaemnena_bildats.php

http://www.cirotech.se/fakta-om-solenergi.htm

http://www.genesis.nu/faq/tioitopp_v2.htm

http://www.rymdportalen.com/?page=astronomi/bigbang

http://www.tellus.geo.su.se/geologi_i_skolan/Pages/jordens_livets1.htm

http://www.kunskapomgud.se/genesis/genesis.htm

http://home.swipnet.se/renard/skap/skev/skev6.htm

http://www.fysik.org/website/fragelada/aSearch.asp?stext=antimateria

http://www.colibridesign.com/innersparet/nummer/01-1/livet.htm

http://medvetenskap.wordpress.com/2008/09/18/tunnelseende/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *