Strindberg Tjänstekvinnans son essä

Uppgiften var att skriva en essä till boken Tjänstekvinnas son av August Strindberg (självbiografisk).  Detta var en del av kursen Svenska C.

Betyg: MVG

Strindberg ”Tjänstekvinnans son” ett offer för makten

Vilka förhållanden präglade själsutvecklingen hos Strindberg?

I sin ungdom söker man efter sin egen identitet och plats i samhället. Frågan om varför vi är som vi är och hur framtiden kommer att te sig är viktiga frågor. Strindberg låter oss följa med tillbaka till hans barn- och ungdom i självbiografin ”Tjänstekvinnas son”. Som vuxen har Strindberg haft makt och med sin vassa penna som vapen har han kunnat påverka vårt samhälle, men han hade det inte alltid så lätt. Han hade problem med äktenskapen och många konflikter med samhället som orsakade stora påfrestningar på hans hälsa. Spår till varför många problem uppstod går att finna i hans barndom. Att med facit i hand kunna jämföra Strindbergs barndom med den person han formades till som vuxen finner jag mycket intressant. Det är lätt för mig att identifiera mig med Johan i boken, speciellt i den senare delen av hans ungdom där jag själv befinner mig. Med förhoppningen att förstå min egen själsutveckling bättre kommer jag att undersöka vad som har haft makt och inflytande över Strindberg med syftet att försöka förstå hur det har påverkat honom som person.

Makt förekommer i många former. Strindberg förknippas ofta med att vara en av Sveriges största författare men det har han inte alltid varit. En gång var Strindberg ett barn som alla andra. Vi föds alla nakna till jorden, utsatta och beroende av andra. Utan andras omhändertagande tar livets resa snart slut. De flesta föds in i en familj som tar hand om oss och lär oss vad som är rätt och fel. Makten ligger fullständigt hos de vuxna. De har kunskapen, penningarna och storleken på sin sida. Barnen får acceptera sin situation liksom Johan i ”Tjänstekvinnans son”.

I boken syns tydligt faderns dominanta roll. Han försörjer familjen och är starkare än de andra. Det är hans lag som råder. Gör barnen något han ogillar får de stryk för att bättra sig. Han är domare och straffare. En situation då fadern utnyttjar denna makt är då han misstänker att Johan druckit ur vinflaskan. Johan är oskyldig och förnekar, men fadern tror honom inte och ger honom stryk ända tills han erkänner.

Modern kan man säga hade en annan makt över barnen. Hon var den som kunde ge kärlek och på det sättet uppmuntra vissa beteenden hos barnen. Vi söker ständigt efter bekräftelse och utvecklar beteenden för att få detta. Johan tog på sig offerrollen.

När jag funderar på hur det ser ut idag och drar en parallell till dagens moderna samhälle kan jag konstatera att de typiska familjeförhållandena ser annorlunda ut än på Strindbergs tid. Sättet att se på barnen är också annorlunda. Familjerna var större och föräldrarna kunde aga sina barn vilket idag är förbjudet. En följd av att man tagit bort föräldrarnas rätt att aga och att familjerna krympt, har sättet att uppfostra sina barn idag ändrats. Barnen har idag mer makt och högre status i samhället.

Att Strindberg blivit präglad av fadern och mordens beteende är självklart, dock till vilken grad han har blivit påverkad går att diskutera. Johan växer upp i en sträng miljö med rädslan för faderns straff och försök att få moderns kärlek. De ger honom den första bilden av kvinna och man och sätter troligen stor prägel på hans fortsatta syn på könen.

Faderns bestraffning för vinet lärde Johan troligen läxan att sanningen inte alltid räcker. Auktoriteten, fadern visade, tror jag har påverkat Strindbergs syn på makt och orsakat stor avsky mot översittare. Detta har i sin tur påverkat varför han senare i livet kritiserat de med maktpositioner i samhället.

Under de unga åren är Johans makt liten dock förändras detta. När Johan börjar skolan har han en ny möjlighet att få mer makt. Detta genom kunskap. Ofta säger man att kunskap är makt och detta kommer tydligt till uttryck i boken.

I skolan är det dock lärarna och rektorn som har makten över eleverna. Lärarna har kunskapen och dessutom möjligheten att straffa elever vilket ger dem makt. De kan även hota med att kugga eleven. Uppkäftighet straffar sig och lärarens ord är lag. Ett exempel är när Johan har mer kunskap i historia än läraren och svarar ett annat namn än vad lärare vill ha och får fel. Johan försöker försvara sitt svar, men får tillsägning för sin uppkäftighet.

Johan har en hunger efter kunskap och läser allt. Han kan många språk och med tiden utvecklas ett stort intresse för naturvetenskapliga ämnen. Kunskapen han får hjälper honom att förstå världen och ger honom högre status i familjen samt i omgivningen, vilket han märker. I hemmet ökar hans makt då han lättare kan argumentera samt briljera med sitt kunnande. En gång när han frågade fadern om hjälp med latinet kunde han inte svara och Johan kände övertag. Johan blir äldre och större vilket försvårar möjligheten för andra att bestämma över honom.

Lärarna brukade säga: snille stå över all rang, liksom excellenserna. Johan funderade mycket på det där och tyckte att det var ett sätt att bli i nivå med excellenserna, utan börd, utan pengar, utan att göra karriär” (s.176). Detta gillade Johan såpass mycket att han en gång uttryckte att han hellre ville vara ett snille än ett Guds barn, vilket visar samhällets attityd om hur viktig hjärna och kunskap är samt Johans vilja att höja sig i nivå.

Under åren kommer Johan till olika skolor och får uppleva elever från skilda samhällsklasser. En följd av detta är att han får en känsla för klasskillnaderna som råder i samhället. Han känner sig varken hemma i över- eller underklassen och känner ofta ett utanförskap.

Samhällets maktelit har under hela ens skolgång möjligheten att påverka elevers utveckling och ge dem den kunskap de anser vara viktig. Samhällets makt att styra eleverna och forma dem finns kvar även idag. Nu för tiden är dock maktbalansen mellan lärare och elever mer utjämnad och relationerna mer vardagliga.

Jag kan känna igen mig i Johans sökande efter kunskap. Även idag är kunskap makt och har stor inverkan på ens framtid. Kunskap ökar möjligheten att bestämma över sitt liv, komma in i arbetslivet och påverka samhället. Påverka samhället var något Strindberg ville och gjorde. Varför han kunde göra detta så bra tror jag har att göra med att han hade kunskap. Eftersom han hade läst mycket och senare arbetat som journalist var han en duktig skribent. Detta gör att han på ett elegant sätt kan smyga in kritik mellan raderna och få fram det han vill säga till en stor publik. Kontakten med olika klasser i samhället har troligen också påverkat att han skrev mycket om just detta.

Maktkamp utförs inte alltid av andra människor utan kan även komma inifrån eller från ovan. När Johans mamma dör i unga år gifter pappan om sig. Styvmamman och Johan har ingen bra relation. En gång beskriver han hennes beteende så här: ”Hon, styvmodern, var vänlig mot sin man, hård mot styvbarnen, mjuk mot sitt barn, stod på tå för husvärden, var högfärdig mot pigorna, neg för läsarprästen, log mot de mäktiga, grinade mot de vanmäktiga.” (s.218)

Johan har möjligheten att använda sin kunskap för att vissa sin överlägsenhet över styvmamman som i sin tur använder gudstron som försvar. Dock blir Johan allt mer påverkad av religionen och en ”bättre kristen” än styvmodern. Detta visar sig en dag då familjen ska gå ut för att dansa på en söndag; Johan väljer att stanna hemma då han anser att det är fel att dansa och roa sig på vilodagen. Han ”besegrar” styvmodern vilket han tyckte om.

Religionen får stor makt över honom och inverkan på hans sätt att leva. Johan känner en skuldkänsla över att han ifrågasätter religionen och är rädd för att bryta med den, även då den begränsar honom. I slutet får han kontrollen över religionen och blir mer fri.

Moderns bortgång har säkert haft stor påverkan på Strindberg då modern var hans huvudsakliga källa till kärlek. Jag antar att om fadern hade haft en bättre relation till Strindberg skulle bortgången blivit skonsammare, detta eftersom fadern skulle ha kunnat stötta honom.

Jag kan förmoda att Johans relation till styvmamman försämrade hans förhållande med kvinnor och inverkat på hans senare kända kvinnoförakt. Men han fick också en person att pröva sin makt emot vilket kan ha stärkt hans dåliga självförtroende. Sättet han beskriver styvmoderns beteende visar hur skillnaden i rang påverkar bemötandet.

När jag reflekterar över religionen kan jag konstatera att den fått mycket mindre makt över individ och samhälle idag; istället har vetenskapen tagit över allt mer. Det framgår i boken att Darwins läror inte var kända än, men att det fanns geologiska uppgifter om jordens ålder som inte överensstämde med kyrkans lära. Bristen på kunskap och samhällets syn på religion anser jag vara huvudorsakerna till varför religionen fick så stort inflytande över Strindberg. Religionen har även påverkat hans författarskap. Detta märks till exempel i ”Giftas” där han driver med nattvarden, vilket han åtalades för. Rättstvisten fick troligen Strindberg att känna sig som ett offer för samhällets juridiska makt och ledde till att han fick en känsla av att vara förföljd. Denna starka reaktion kan ha triggats av hans känsliga natur, förorsakad av hans barndom.

Slutligen kan jag konstatera att familjen, skolan och religionen har format Strindberg på olika sätt. Dessa faktorer påverkar människor även idag, vilket gör att ”Tjänstekvinnans son” fortfarande är aktuell. Faderns auktoritet samt moderns tidiga bortgång, sonens ökade kunskaper och religiösa tvivel är några av de viktiga faktorer som har präglat Strindbergs liv. ”Religionen hade fördärvat honom, ty den hade uppfostrat honom till himlen i stället för till jorden, familjen hade förstört honom, ty den hade bildat honom för familj istället för till samhället, och skolan hade utvecklat honom för universitetet i stället för till livet.” (s.215)

Strindberg var känslig för makt, rädd för människor, tidvis isolerade han sig, kände sig som ett offer och fick senare en känsla av att vara förföljd. För att ”höja sin nivå” skaffade han sig kunskap. Än ses Strindberg som ett geni, än som en galning. Hans sätt att analysera sig själv är emellertid respektingivande. Var han Guds galne geni?